انتخاب کنید
سس مخصوص، گوشت چرخ کرده، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، کنجد..قطر 23 سانت
انتخاب کنید
سس مخصوص، گوشت چرخ کرده، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، کنجد..قطر ۲۷ سانت
انتخاب کنید
سس مخصوص، گوشت ریش شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، کنجد...قطر 23 سانت
انتخاب کنید
سس مخصوص، گوشت ریش شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، کنجد...قطر 27 سانت
انتخاب کنید
سس مخصوص، مرغ ریش شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، کنجد...قطر 23 سانت
انتخاب کنید
سس مخصوص، مرغ ریش شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، کنجد....قطر 27 سانت
انتخاب کنید
سس مخصوص، پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، کنجد...قطر 23 سانت
انتخاب کنید
سس مخصوص، پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، کنجد...قطر 27 سانت
انتخاب کنید
سس مخصوص، گوشت چرخ کرده، پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، کنجد....قطر 23 سانت
انتخاب کنید
سس مخصوص، گوشت چرخ کرده، پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، کنجد....قطر 27 سانت
انتخاب کنید
سس مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، کنجد....قطر ۲۳ سانت
انتخاب کنید
سس مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، کنجد....قطر 27 سانت
انتخاب کنید
انتخاب کنید
سس مخصوص، مرغ و گوشت ریش شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، کنجد...قطر 27 سانت
انتخاب کنید
سس مخصوص، ذرت، هویج، نخود فرنگی، قارچ، گوجه، پنیر، فلفل دلمه، کنجد....23 سانت
انتخاب کنید
سس مخصوص، ذرت، هویج، نخود فرنگی، قارچ،گوجه، پنیر، فلفل دلمه، کنجد....27 سانت
انتخاب کنید
سیب زمینی،گوشت ریش شده،پنیر،قارچ
انتخاب کنید
سیب زمینی،مرغ ریش شده،پنیر،قارچ
انتخاب کنید
سیب زمینی،ژامبون،پنیر،قارچ
مجموع : ریال
تخفیف : ریال
قیمت کل : ریال